Cele fundacji

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-wychowawcza, kształcenie ustawiczne na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Fundacja wspiera różnorodne formy aktywności społecznej przeciwdziałające problemom społecznym, w tym wpływające na wzmocnienie lokalnych rynków pracy i rozwój regionów, a także przyczynia się do rozwoju organizacji niedochodowych oraz wspiera osoby fizyczne oraz inne organizacje o takich samych, lub zbliżonych celach w zakresie nauki, działalności naukowej, edukacji, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, opieki socjalnej, dobroczynności, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony środowiska i rozwoju demokracji.